OGŁOSZENIA
ROZPOCZĘCIE ROCZNYCH ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH:

1 września 2016 r.

(podstawa prawna: § 2 ust. 1a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)


DNI WOLNE W NASZEJ SZKOLE
Ustalone dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2016/2017:

31 października 2016

2 maja 2017

16 czerca 2017

20 czerwca

26 czerwca
ZIMOWA PRZERWA ŚWIĄTECZNA :

23 - 31 grudnia 2017 r.

(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)


FERIE ZIMOWE:

województwa:
lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie i śląskie 16-29 stycznia 2017 r.

(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn.zm.)


WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA:

13-18 kwietnia 2017 r.
(podstawa prawna: § 2 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)


ZAKOŃCZENIE ZAJĘĆ
W KLASACH (SEMESTRACH) PROGRAMOWO NAJWYŻSZYCH
SZKÓŁ POLICEALNYCH:

23 czerwca 2017 r.
(podstawa prawna: § 2 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)


EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE:
- CZĘŚĆ PISEMNA
- CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

Termin egzaminu ustali dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej w uzgodnieniu z dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i ogłosi na stronie internetowej okręgowej komisji nie później niż na 5 miesięcy przed terminem tego egzaminu.

(podstawa prawna: §1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lutego 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych – Dz. U. z 2012 r. poz. 262)


ZAKOŃCZENIE ROCZNYCH ZAJĘĆ
DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH:
23 czerwca 2017 r.

(podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)


FERIE LETNIE:
24 czerwca - 31 sierpnia 2017r.

(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)


EGZAMINY

1. Etap pisemny

ustali dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej

2. Etap praktyczny

ustali dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej