OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA

OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA

Istotą pracy zawodowej opiekunki środowiskowej jest świadczenie usług opiekuńczych, pomaganie osobie podopiecznej w codziennych czynnościach domowych, planowaniu i organizacji gospodarstwa domowego. Opiekunka środowiekowa wykonuje czynności pielęgnacyjne i higieniczne u osób chorych i niesamodzielnych, udziela pierwszej pomocy w przypadkach zagrożenia zdrowia i życia osoby podopiecznej. Mobilizuje osobę podopieczną do aktywnego spędzania czasu wolnego, rozwijania zainteresowań i zwiększania samodzielności życiowej.

MIEJSCE PRACY:


Absolwenci mogą podjąć pracę :
w placówkach pomocy społecznej;
w środowisku zamieszkania podopiecznego;
MOPS, MOPR.
lub rozpocząć własną działalność;

ROCZNY CYKL KSZTAŁCENIA
SYSTEM DZIENNY/ ZAOCZNY
NAUKA BEZPŁATNAOPIEKUN W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

OPIEKUN W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

Opiekun w domu pomocy społecznej pełni rolę osoby pierwszego kontaktu wobec osób niesamodzielnych, chorych, niepełnosprawnych, potrzebujących stałej opieki i pielęgnacji, oderwanych przez fakt zamieszkania w instytucjach całodobowych od codziennych kontaktów z rodzinami i bliskimi. Stymuluje rozwój i aktywizuje osoby przebywające w domu pomocy społecznej oraz wykorzystuje w tym celu różnorodne metody i narzędzia rehabilitacji lub terapii; aktywnie włącza się i wzmacnia profesjonalne działania w zakresie realizacji indywidualnego planu pracy i pomocy osobie przebywającej w domu pomocy społecznej lub innej instytucji opiekuńczej. Praca z osobą niesamodzielną, chorą i niepełnosprawną wymaga od opiekuna empatii, kreatywności i konsekwencji w realizacji zadań oraz umiejętności kształtowania pozytywnych relacji interpersonalnych w najbliższym otoczeniu osoby podopiecznej. Proces starzenia się ludności Polski stale postępuje. Wraz z wiekiem wzrasta niepełnosprawność.

MIEJSCE PRACY:


Absolwenci mogą podjąć pracę w:
domy pomocy społecznej dla dzieci;
specjalistycznych domach pomocy społecznej (dla osób starszych, upośledzonych umysłowo, chorych psychicznie, itd.)
w kraju i zagranicą, środowiskowych domach samopomocy;
ośrodkach wsparcia dla rodzin z osobami niepełnosprawnymi;
a także środowiskach domowych;
lub rozpocząć własną działalność;

ROCZNY CYKL KSZTAŁCENIA
SYSTEM DZIENNY/ ZAOCZNY
NAUKA BEZPŁATNAASYSTNET OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

ASYSTNET OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ


Istotą pracy asystenta osoby niepełnosprawnej jest opieka i pielęgnacja człowieka, organizacja czasu wolnego osób niepełnosprawnych, likwidacja barier architektonicznych, aktywizacja osób niepełnosprawnych i ich otoczenia, organizacja działań na rzecz osób niepełnosprawnych. Kierunek przeznaczony jest dla kandydatów cechujących się umiejętnością swobodnego i spontanicznego nawiązywania kontaktu z osobą chorą z różnymi formami niepełnosprawności, zamiłowaniem do pracy z drugą osobą, wrażliwością, uczuciowością, tolerancją, spostrzegawczością, wyrozumiałością, cierpliwością oraz odpowiedzialnością. Głównym celem działań zawodowych asystenta jest systematyczne wspieranie w kształceniu samodzielności i wzmacnianie wiary osoby niepełnosprawnej we własne możliwości. Asystent osoby niepełnosprawnej współtworzy programy rehabilitacji i pomocy osobie niepełnosprawnej, doradza w zakresie usług medycznych, rehabilitacyjnych, zawodowego przekwalifikowania, kontaktów społecznych, usług kulturalnych, rekreacji i integracji ze środowiskiem. Diagnozuje warunki życia i dąży do usuwania wszelkiego typu barier, pobudza aktywność osoby niepełnosprawnej oraz jej rodziny w celu zaspokojenia potrzeb biologicznych, psychicznych i społecznych. Planuje, kontroluje i ocenia indywidualny program pomocy osobie niepełnosprawnej, włącza osobę niepełnosprawną w programy instytucji i placówek świadczących usługi rehabilitacyjne.

MIEJSCE PRACY:
Absolwenci mogą podjąć pracę w:
zakładach opiekuńczo-leczniczych;
oddziałach szpitalnych;
hospicjach;
specjalistycznych domach opieki społecznej;

ROCZNY CYKL KSZTAŁCENIA
SYSTEM DZIENNY/ ZAOCZNY
NAUKA BEZPŁATNA
TECHNIK FARMACEUTA

ZDJĘCIA

Jest to kierunek dla osób cechujących się:

zainteresowaniami przyrodniczymi i humanistycznymi, zdolnością koncentracji i podzielności uwagi, życzliwością i wyrozumiałością, samodzielnością i samokontrolą, spostrzegawczością, cierpliwością oraz odpowiedzialnością.

Miejsca pracy dla absolwentów to:
apteki ogólnodostępne i szpitalne, punkty apteczne, sklepy zielarsko-medyczne, hurtownie farmaceutyczne, laboratoria chemiczne, zielarskie i spożywcze, laboratoria naukowo-badawcze i stacje sanitarno-epidemiologiczne.

Słuchacze tego kierunku:
uczą się różnicować podstawowe grupy leków, ich postacie i drogi podania, poznają zasady przechowywania produktów leczniczych, oceniać prawidłowość recept, analizować właściwości fizykochemiczne składników recepty, uczestniczą w tworzeniu leków recepturowych. uczą się różnicować surowce roślinne , dobierać opakowania leku recepturowego do odpowiedniej substancji leczniczej, nabywają umiejętności użytkowania sprzętu, aparatury i urządzeń stosowanych w laboratorium chemicznym oraz laboratorium kontroli leków. Uczą się organizować stanowisko pracy zgodnie z zasadami ergonomii, korzystać z różnych źródeł informacji w celu doskonalenia umiejętności zawodowych, planować i organizować własną pracę, przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska, nabywają umiejętność nawiązywania i utrzymywania kontaktu z pacjentem/klientem oraz współpracownikami.Uczą się postępować zgodnie z zasadami etyki, przepisami dotyczącymi wykonywania zadań zawodowych i przepisów dotyczących działalności zawodowej. W trakcie trwania zajęć zapoznają się z komputerowymi programami ewidencji i wydawania produktów leczniczych i wyrobów medycznych, uczą się prowadzić ewidencję przychodów i rozchodów leków z wykorzystaniem komputera.


TERAPEUTA ZAJĘCIOWY

ZDJĘCIA

Jest to kierunek dla osób cechujących się:

życzliwością, empatią, opiekuńczością i gotowością niesienia pomocy, uczciwością, tolerancją, rzetelnością, umiejętnością dostrzegania potrzeb i problemów, odpowiedzialnością oraz gotowością współdziałania w zespole.

Miejsca pracy dla absolwentów to:
placówki służby zdrowia (np.: oddziały rehabilitacji, sanatoria, szpitale psychiatryczne), warsztaty terapii zajęciowej, placówki wychowawcze, placówki pomocy społecznej (np. dzienne domy pomocy społecznej, kluby seniora).

Słuchacze tego kierunku:
uczą się nawiązywać, utrzymywać i analizować kontakt z chorym, podopiecznym i jego rodziną. Otrzymują wiedzę z zakresu procesów chorobowych powodujących choroby przewlekłe. Uczą się wykonywać podstawowe prace z zakresu krawiectwa, dziewiarstwa, tkactwa i innych rzemiosł. Zdobywają umiejętności organizowania i prowadzenia imprez towarzyskich, wycieczek, turnusów rehabilitacyjnych czy zajęć sportowych. Uczą się posługiwać obserwacją i rozmową psychologiczna w zbieraniu danych o pacjencie czy podopiecznym. Mają możliwość nauczyć się obserwować, analizować przyczyny i rozwiązywać konflikty powstające w grupie oraz rozwiązywać trudne sytuacje społeczne.
Umieją stosować metody motywacji chorych/podopiecznych do udziału
w leczeniu, rehabilitacji i w terapii indywidualnej oraz grupowej. Zdobywają wiedzę
i umiejętności planowania pracy indywidualnej i grupowej w pracowni terapii zajęciowej oraz dobierać pracę indywidualnie według stanu zdrowia, potrzeb
i zainteresowań pacjentów. Słuchacze uczą się prowadzić dokumentację terapeutyczną i promować zdrowy styl życia. Zdobywają umiejętności udzielania pierwszej pomocy w nagłych zachorowaniach i wypadkach. Poznają przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
w warsztacie terapii zajęciowej.


TECHNIK MASAŻYSTA

ZDJĘCIA

Jest to kierunek dla osób cechujących się:

wrażliwością uczuciową, życzliwością, opiekuńczością i gotowością niesienia pomocy, uczciwością, spostrzegawczością, cierpliwością, starannością, tolerancją, rzetelnością, zdolnością do swobodnego i spontanicznego nawiązywania kontaktów, umiejętnością dostrzegania potrzeb i problemów oraz odpowiedzialnością.

Miejsca pracy dla absolwentów to:
placówki służby zdrowia (np. oddziały i ośrodki rehabilitacji, przychodnie sportowo-lekarskie, sanatoria), kluby sportowe, gabinety odnowy biologicznej, prywatne gabinety masażu.

Słuchacze tego kierunku:
uczą się kompleksowo wykorzystywać wiedzę z dziedziny nauk medycznych i humanistycznych. Otrzymują wiedzę o objawach, leczeniu i rehabilitacji w schorzeniach , w których ma zastosowanie masaż. Słuchacze uczą się zasad i technik podstawowych metod masażu. Zdobywają wiedze i umiejętności o masażu klasycznym oraz zastosowaniu go na poszczególne części ciała czy w leczeniu chorych. Uczą się masażu segmentarnego, punktowego, masażu u sportowców i masażu kosmetycznego. Uczą się stosować indywidualne ćwiczenia kinezyterapeutyczne i niektóre zabiegi z zakresu fizykoterapii.
Mają możliwość nauczyć się łagodzić ból oraz negatywne odczucia pacjentów, stresy i lęki związane z bolesnymi i przykrymi zabiegami. Umieją planować
i organizować pracę własną a także współdziałać w kompleksowej rehabilitacji chorego. Zdobywają informacje jak uczyć pacjentów i ich rodziny wykonywania ćwiczeń usprawniających. Słuchacze uczą się prowadzić ewidencję i dokumentację pacjenta i gabinetu oraz promować zdrowy styl życia. Zdobywają umiejętności udzielania pierwszej pomocy w nagłych zachorowaniach i wypadkach. Poznają przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska oraz przepisy sanitarno-higieniczne.


TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH

ZDJĘCIA

Jest to kierunek dla osób cechujących się:

życzliwością, uczciwością, spostrzegawczością, cierpliwością, starannością, tolerancją, rzetelnością, zdolnością do swobodnego i spontanicznego nawiązywania kontaktów, odpowiedzialnością, wnikliwością, dokładnością, samodzielnością i sumiennością.

Miejsca pracy dla absolwentów to:
zakłady kosmetologii, salony piękności, kliniki chirurgii plastycznej, gabinety odnowy biologicznej, prywatne gabinety kosmetyczne.

Słuchacze tego kierunku:
uczą się kompleksowo wykorzystywać wiedzę z dziedziny nauk medycznych i humanistycznych. Zdobywają wiedzę i umiejętności o klasycznych zabiegach kosmetycznych.
Uczą się sposobu przygotowywania i nakładania różnych masek kosmetycznych. Zgłębiają tajniki pielęgnacji i upiększania oprawy oczu, pielęgnacji twarzy, szyi, dekoltu, kończyn górnych i dolnych oraz piersi. Otrzymują wiedzę o objawach
i leczeniu chorób skóry, włosów i paznokci. Słuchacze uczą się zasad i technik wykonania zabiegów z zakresu światłolecznictwa, elektrolecznictwa, ultradźwięków, leczenia ciepłem i zimnem. Zdobywają wiedze i umiejętności o wodolecznictwie, kinezyterapii, masażu leczniczym. Mają możliwość nauczyć się zagadnień z zakresu chemii w szczególności związków stosowanych do wyrobu preparatów kosmetycznych, wyciągach ziołowych i substancji zapachowych stosowanych w kosmetykach. Umieją planować i organizować pracę własną. Słuchacze uczą się prowadzić dokumentację pacjentki/pacjenta i gabinetu oraz promować zdrowy styl życia. Zdobywają umiejętności udzielania pierwszej pomocy w nagłych zachorowaniach i wypadkach. Poznają przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska oraz przepisy sanitarno-higieniczne w gabinecie kosmetycznym.


OPIEKUN MEDYCZNY

ZDJĘCIA

Jest to kierunek dla osób cechujących się:

zdolnością do swobodnego i spontanicznego nawiązywania kontaktu z osobą chorą, niesamodzielną i jego rodziną, zamiłowaniem do pracy z drugą osobą, wrażliwością, uczuciową i estetyczną, tolerancją, spostrzegawczością, wyrozumiałością, cierpliwością oraz odpowiedzialnością.

Miejsca pracy dla absolwentów to:
domy pomocy społecznej, domy dziennego pobytu, oddziały opieki długoterminowej, oddziały opieki paliatywnej, hospicja.

Słuchacze tego kierunku otrzymują:
wiedzę z zakresu anatomii, fizjologii, patologii, higieny i promocji zdrowia. Uczą się osoby chorej i niesamodzielnej, identyfikować czynniki mające wpływ na zdrowie i chorobę. Poznają objawy charakterystyczne dla schorzeń poszczególnych układów, cechy psychofizyczne rozwoju człowieka w poszczególnych fazach życia. Uczestniczą w tworzeniu zdrowego i przyjaznego środowiska dla osoby chorej.
Uczą się prowadzić edukację w zakresie higieny osobistej i otoczenia, rozpoznawać problemy opiekuńcze osoby chorej i niesamodzielnej, współpracować z pielęgniarką współpracować z pielęgniarką w zakresie planowania i realizowania planu opieki nad osobą chorą i niesamodzielną, pomagać pielęgniarce podczas wykonywania zabiegów pielęgniarskich, wykonywać polecenia pielęgniarki i lekarza dotyczące opieki nad osobą chorą i niesamodzielną. Nabywają umiejętności nawiązywania
i utrzymywania kontaktów międzyludzkich, pomagania osobie w zaspakajaniu potrzeb, w adaptacji do warunków życia w szpitalu oraz zmian związanych
z przewlekłą chorobą lub starością, udzielać wsparcia emocjonalnego osobie chorej i niesamodzielnej oraz jej rodzinie, przestrzegać przepisów sanitarno-epidemiologicznych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej
oraz ochrony środowiska podczas wykonywania zadań zawodowych. Uczą się udzielać pierwszej pomocy w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego,
postępować zgodnie z zasadami etyki, aktywizować osoby chorej i niesamodzielnej do zwiększania samodzielności samodzielności.