TECHNIK ELEKTRORADIOLOG


TECHNIK ELEKTRORADIOLOG

Główne zadania i wykonywane czynności

Technik radiolog wykonuje, na polecenie lekarza, badania diagnostyczne, obrazowe, radiodiagnostyczne, a także zabiegi radioterapii. Przeprowadza badania i zabiegi rentgenodiagnostyki z zastosowaniem rezonansu magnetycznego i medycyny nuklearnej. Przygotowuje pacjenta do zabiegu. Obsługuje sprzęt i materiały do przeprowadzenia zabiegu. Opracowuje dokumentacje techniczną. Kontroluje dawki i pomiary dozymetryczne.


Kompetencje i kwalifikacje


Technik elektroradiolog powinien mieć wiedzę w zakresie anatomii człowieka, rozpoznawać zmiany chorobowe, przestrzegać wytycznych dotyczących wykonywania procedur medycznych. Od osoby wykonującej ten zawód jest wymagana umiejętność udzielania pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia i zdrowia. Istotne są także: przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, aseptyki, antyseptyki, znajomość prawnych i etycznych wymagań zawodu, standardów prowadzenia dokumentacji medycznej zgodnie z przepisami prawa. Ważna jest umiejętność nawiązania współpracy z pacjentem, komunikacja z rodziną, grupą społeczną pacjenta i zespołem interdyscyplinarnym w ramach ciągłości opieki nad pacjentem. Od technika elektroradiologa wymaga się umiejętności obsługi, konserwacji sprzętu diagnostycznego do prześwietleń, badań naczyniowych, zabiegowych, tomografii, badań radiofotograficznych. Na tym stanowisku konieczna jest znajomość zasad ochrony przed promieniowaniem jonizującym, a także umiejętność obróbki i oceny technicznej zdjęć, na potrzeby lekarza. Technik elektroradiolog powinien znać wymagania systemu zarządzania jakością i stosować się do nich, sporządzać dokumentację medyczną przeprowadzanych badań i zabiegów. Technik elektroradiolog powinien mieć dobrze rozwinięte umiejętności komunikacji niezbędne przy współpracy z pacjentem i zespołem interdyscyplinarnym. Istotne w wykonywaniu zadań w tym zawodzie są: kierowanie się dobrem pacjenta, odpowiedzialność i sprawność manualna.


Środowisko i charakter pracy

Technik elektroradiolog pracuje na zlecenie lekarza, samodzielnie lub w zespole. Praca jest wykonywana w pomieszczeniu zamkniętym, przy świetle sztucznym, w pozycji stojącej. Czas zadań jest ściśle normowany, a praca może być też wykonywana w dni ustawowo wolne. Technik elektroradiolog jest narażony na promieniowanie jonizujące, może mieć styczność z zanieczyszczeniami chemicznymi, pyłami, czynnikami biologicznymi i zmianami temperatur. W związku z tym na stanowisku technika elektroradiologa jest wymagana odzież ochronna. Technik elektroradiolog wykonuje zadania przy użyciu sprzętu specjalistycznego, z czym wiąże się konieczność aktualizowania wiedzy technicznej.

OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA

OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA

Istotą pracy zawodowej opiekunki środowiskowej jest świadczenie usług opiekuńczych, pomaganie osobie podopiecznej w codziennych czynnościach domowych, planowaniu i organizacji gospodarstwa domowego. Opiekunka środowiskowa wykonuje czynności pielęgnacyjne i higieniczne u osób chorych i niesamodzielnych, udziela pierwszej pomocy w przypadkach zagrożenia zdrowia i życia osoby podopiecznej. Mobilizuje osobę podopieczną do aktywnego spędzania czasu wolnego, rozwijania zainteresowań i zwiększania samodzielności życiowej.

MIEJSCE PRACY:


Absolwenci mogą podjąć pracę :
w placówkach pomocy społecznej;
w środowisku zamieszkania podopiecznego;
MOPS, MOPR.
lub rozpocząć własną działalność;

ROCZNY CYKL KSZTAŁCENIA
SYSTEM DZIENNY/ ZAOCZNY
NAUKA BEZPŁATNAOPIEKUN W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

OPIEKUN W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

Opiekun w domu pomocy społecznej pełni rolę osoby pierwszego kontaktu wobec osób niesamodzielnych, chorych, niepełnosprawnych, potrzebujących stałej opieki i pielęgnacji, oderwanych przez fakt zamieszkania w instytucjach całodobowych od codziennych kontaktów z rodzinami i bliskimi. Stymuluje rozwój i aktywizuje osoby przebywające w domu pomocy społecznej oraz wykorzystuje w tym celu różnorodne metody i narzędzia rehabilitacji lub terapii; aktywnie włącza się i wzmacnia profesjonalne działania w zakresie realizacji indywidualnego planu pracy i pomocy osobie przebywającej w domu pomocy społecznej lub innej instytucji opiekuńczej. Praca z osobą niesamodzielną, chorą i niepełnosprawną wymaga od opiekuna empatii, kreatywności i konsekwencji w realizacji zadań oraz umiejętności kształtowania pozytywnych relacji interpersonalnych w najbliższym otoczeniu osoby podopiecznej. Proces starzenia się ludności Polski stale postępuje. Wraz z wiekiem wzrasta niepełnosprawność.

MIEJSCE PRACY:


Absolwenci mogą podjąć pracę w:
domy pomocy społecznej dla dzieci;
specjalistycznych domach pomocy społecznej (dla osób starszych, upośledzonych umysłowo, chorych psychicznie, itd.)
w kraju i zagranicą, środowiskowych domach samopomocy;
ośrodkach wsparcia dla rodzin z osobami niepełnosprawnymi;
a także środowiskach domowych;
lub rozpocząć własną działalność;

ROCZNY CYKL KSZTAŁCENIA
SYSTEM DZIENNY/ ZAOCZNY
NAUKA BEZPŁATNAASYSTNET OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

ASYSTNET OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ


Istotą pracy asystenta osoby niepełnosprawnej jest opieka i pielęgnacja człowieka, organizacja czasu wolnego osób niepełnosprawnych, likwidacja barier architektonicznych, aktywizacja osób niepełnosprawnych i ich otoczenia, organizacja działań na rzecz osób niepełnosprawnych. Kierunek przeznaczony jest dla kandydatów cechujących się umiejętnością swobodnego i spontanicznego nawiązywania kontaktu z osobą chorą z różnymi formami niepełnosprawności, zamiłowaniem do pracy z drugą osobą, wrażliwością, uczuciowością, tolerancją, spostrzegawczością, wyrozumiałością, cierpliwością oraz odpowiedzialnością. Głównym celem działań zawodowych asystenta jest systematyczne wspieranie w kształceniu samodzielności i wzmacnianie wiary osoby niepełnosprawnej we własne możliwości. Asystent osoby niepełnosprawnej współtworzy programy rehabilitacji i pomocy osobie niepełnosprawnej, doradza w zakresie usług medycznych, rehabilitacyjnych, zawodowego przekwalifikowania, kontaktów społecznych, usług kulturalnych, rekreacji i integracji ze środowiskiem. Diagnozuje warunki życia i dąży do usuwania wszelkiego typu barier, pobudza aktywność osoby niepełnosprawnej oraz jej rodziny w celu zaspokojenia potrzeb biologicznych, psychicznych i społecznych. Planuje, kontroluje i ocenia indywidualny program pomocy osobie niepełnosprawnej, włącza osobę niepełnosprawną w programy instytucji i placówek świadczących usługi rehabilitacyjne.

MIEJSCE PRACY:
Absolwenci mogą podjąć pracę w:
zakładach opiekuńczo-leczniczych;
oddziałach szpitalnych;
hospicjach;
specjalistycznych domach opieki społecznej;

ROCZNY CYKL KSZTAŁCENIA
SYSTEM DZIENNY/ ZAOCZNY
NAUKA BEZPŁATNA
TECHNIK FARMACEUTA

ZDJĘCIA

Jest to kierunek dla osób cechujących się:

zainteresowaniami przyrodniczymi i humanistycznymi, zdolnością koncentracji i podzielności uwagi, życzliwością i wyrozumiałością, samodzielnością i samokontrolą, spostrzegawczością, cierpliwością oraz odpowiedzialnością.

Miejsca pracy dla absolwentów to:
apteki ogólnodostępne i szpitalne, punkty apteczne, sklepy zielarsko-medyczne, hurtownie farmaceutyczne, laboratoria chemiczne, zielarskie i spożywcze, laboratoria naukowo-badawcze i stacje sanitarno-epidemiologiczne.

Słuchacze tego kierunku:
uczą się różnicować podstawowe grupy leków, ich postacie i drogi podania, poznają zasady przechowywania produktów leczniczych, oceniać prawidłowość recept, analizować właściwości fizykochemiczne składników recepty, uczestniczą w tworzeniu leków recepturowych. uczą się różnicować surowce roślinne , dobierać opakowania leku recepturowego do odpowiedniej substancji leczniczej, nabywają umiejętności użytkowania sprzętu, aparatury i urządzeń stosowanych w laboratorium chemicznym oraz laboratorium kontroli leków. Uczą się organizować stanowisko pracy zgodnie z zasadami ergonomii, korzystać z różnych źródeł informacji w celu doskonalenia umiejętności zawodowych, planować i organizować własną pracę, przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska, nabywają umiejętność nawiązywania i utrzymywania kontaktu z pacjentem/klientem oraz współpracownikami.Uczą się postępować zgodnie z zasadami etyki, przepisami dotyczącymi wykonywania zadań zawodowych i przepisów dotyczących działalności zawodowej. W trakcie trwania zajęć zapoznają się z komputerowymi programami ewidencji i wydawania produktów leczniczych i wyrobów medycznych, uczą się prowadzić ewidencję przychodów i rozchodów leków z wykorzystaniem komputera.


TERAPEUTA ZAJĘCIOWY

ZDJĘCIA

Jest to kierunek dla osób cechujących się:

życzliwością, empatią, opiekuńczością i gotowością niesienia pomocy, uczciwością, tolerancją, rzetelnością, umiejętnością dostrzegania potrzeb i problemów, odpowiedzialnością oraz gotowością współdziałania w zespole.

Miejsca pracy dla absolwentów to:
placówki służby zdrowia (np.: oddziały rehabilitacji, sanatoria, szpitale psychiatryczne), warsztaty terapii zajęciowej, placówki wychowawcze, placówki pomocy społecznej (np. dzienne domy pomocy społecznej, kluby seniora).

Słuchacze tego kierunku:
uczą się nawiązywać, utrzymywać i analizować kontakt z chorym, podopiecznym i jego rodziną. Otrzymują wiedzę z zakresu procesów chorobowych powodujących choroby przewlekłe. Uczą się wykonywać podstawowe prace z zakresu krawiectwa, dziewiarstwa, tkactwa i innych rzemiosł. Zdobywają umiejętności organizowania i prowadzenia imprez towarzyskich, wycieczek, turnusów rehabilitacyjnych czy zajęć sportowych. Uczą się posługiwać obserwacją i rozmową psychologiczna w zbieraniu danych o pacjencie czy podopiecznym. Mają możliwość nauczyć się obserwować, analizować przyczyny i rozwiązywać konflikty powstające w grupie oraz rozwiązywać trudne sytuacje społeczne.
Umieją stosować metody motywacji chorych/podopiecznych do udziału
w leczeniu, rehabilitacji i w terapii indywidualnej oraz grupowej. Zdobywają wiedzę
i umiejętności planowania pracy indywidualnej i grupowej w pracowni terapii zajęciowej oraz dobierać pracę indywidualnie według stanu zdrowia, potrzeb
i zainteresowań pacjentów. Słuchacze uczą się prowadzić dokumentację terapeutyczną i promować zdrowy styl życia. Zdobywają umiejętności udzielania pierwszej pomocy w nagłych zachorowaniach i wypadkach. Poznają przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
w warsztacie terapii zajęciowej.


TECHNIK MASAŻYSTA

ZDJĘCIA

Jest to kierunek dla osób cechujących się:

wrażliwością uczuciową, życzliwością, opiekuńczością i gotowością niesienia pomocy, uczciwością, spostrzegawczością, cierpliwością, starannością, tolerancją, rzetelnością, zdolnością do swobodnego i spontanicznego nawiązywania kontaktów, umiejętnością dostrzegania potrzeb i problemów oraz odpowiedzialnością.

Miejsca pracy dla absolwentów to:
placówki służby zdrowia (np. oddziały i ośrodki rehabilitacji, przychodnie sportowo-lekarskie, sanatoria), kluby sportowe, gabinety odnowy biologicznej, prywatne gabinety masażu.

Słuchacze tego kierunku:
uczą się kompleksowo wykorzystywać wiedzę z dziedziny nauk medycznych i humanistycznych. Otrzymują wiedzę o objawach, leczeniu i rehabilitacji w schorzeniach , w których ma zastosowanie masaż. Słuchacze uczą się zasad i technik podstawowych metod masażu. Zdobywają wiedze i umiejętności o masażu klasycznym oraz zastosowaniu go na poszczególne części ciała czy w leczeniu chorych. Uczą się masażu segmentarnego, punktowego, masażu u sportowców i masażu kosmetycznego. Uczą się stosować indywidualne ćwiczenia kinezyterapeutyczne i niektóre zabiegi z zakresu fizykoterapii.
Mają możliwość nauczyć się łagodzić ból oraz negatywne odczucia pacjentów, stresy i lęki związane z bolesnymi i przykrymi zabiegami. Umieją planować
i organizować pracę własną a także współdziałać w kompleksowej rehabilitacji chorego. Zdobywają informacje jak uczyć pacjentów i ich rodziny wykonywania ćwiczeń usprawniających. Słuchacze uczą się prowadzić ewidencję i dokumentację pacjenta i gabinetu oraz promować zdrowy styl życia. Zdobywają umiejętności udzielania pierwszej pomocy w nagłych zachorowaniach i wypadkach. Poznają przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska oraz przepisy sanitarno-higieniczne.


TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH

ZDJĘCIA

Jest to kierunek dla osób cechujących się:

życzliwością, uczciwością, spostrzegawczością, cierpliwością, starannością, tolerancją, rzetelnością, zdolnością do swobodnego i spontanicznego nawiązywania kontaktów, odpowiedzialnością, wnikliwością, dokładnością, samodzielnością i sumiennością.

Miejsca pracy dla absolwentów to:
zakłady kosmetologii, salony piękności, kliniki chirurgii plastycznej, gabinety odnowy biologicznej, prywatne gabinety kosmetyczne.

Słuchacze tego kierunku:
uczą się kompleksowo wykorzystywać wiedzę z dziedziny nauk medycznych i humanistycznych. Zdobywają wiedzę i umiejętności o klasycznych zabiegach kosmetycznych.
Uczą się sposobu przygotowywania i nakładania różnych masek kosmetycznych. Zgłębiają tajniki pielęgnacji i upiększania oprawy oczu, pielęgnacji twarzy, szyi, dekoltu, kończyn górnych i dolnych oraz piersi. Otrzymują wiedzę o objawach
i leczeniu chorób skóry, włosów i paznokci. Słuchacze uczą się zasad i technik wykonania zabiegów z zakresu światłolecznictwa, elektrolecznictwa, ultradźwięków, leczenia ciepłem i zimnem. Zdobywają wiedze i umiejętności o wodolecznictwie, kinezyterapii, masażu leczniczym. Mają możliwość nauczyć się zagadnień z zakresu chemii w szczególności związków stosowanych do wyrobu preparatów kosmetycznych, wyciągach ziołowych i substancji zapachowych stosowanych w kosmetykach. Umieją planować i organizować pracę własną. Słuchacze uczą się prowadzić dokumentację pacjentki/pacjenta i gabinetu oraz promować zdrowy styl życia. Zdobywają umiejętności udzielania pierwszej pomocy w nagłych zachorowaniach i wypadkach. Poznają przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska oraz przepisy sanitarno-higieniczne w gabinecie kosmetycznym.


OPIEKUN MEDYCZNY

ZDJĘCIA

Jest to kierunek dla osób cechujących się:

zdolnością do swobodnego i spontanicznego nawiązywania kontaktu z osobą chorą, niesamodzielną i jego rodziną, zamiłowaniem do pracy z drugą osobą, wrażliwością, uczuciową i estetyczną, tolerancją, spostrzegawczością, wyrozumiałością, cierpliwością oraz odpowiedzialnością.

Miejsca pracy dla absolwentów to:
domy pomocy społecznej, domy dziennego pobytu, oddziały opieki długoterminowej, oddziały opieki paliatywnej, hospicja.

Słuchacze tego kierunku otrzymują:
wiedzę z zakresu anatomii, fizjologii, patologii, higieny i promocji zdrowia. Uczą się osoby chorej i niesamodzielnej, identyfikować czynniki mające wpływ na zdrowie i chorobę. Poznają objawy charakterystyczne dla schorzeń poszczególnych układów, cechy psychofizyczne rozwoju człowieka w poszczególnych fazach życia. Uczestniczą w tworzeniu zdrowego i przyjaznego środowiska dla osoby chorej.
Uczą się prowadzić edukację w zakresie higieny osobistej i otoczenia, rozpoznawać problemy opiekuńcze osoby chorej i niesamodzielnej, współpracować z pielęgniarką współpracować z pielęgniarką w zakresie planowania i realizowania planu opieki nad osobą chorą i niesamodzielną, pomagać pielęgniarce podczas wykonywania zabiegów pielęgniarskich, wykonywać polecenia pielęgniarki i lekarza dotyczące opieki nad osobą chorą i niesamodzielną. Nabywają umiejętności nawiązywania
i utrzymywania kontaktów międzyludzkich, pomagania osobie w zaspakajaniu potrzeb, w adaptacji do warunków życia w szpitalu oraz zmian związanych
z przewlekłą chorobą lub starością, udzielać wsparcia emocjonalnego osobie chorej i niesamodzielnej oraz jej rodzinie, przestrzegać przepisów sanitarno-epidemiologicznych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej
oraz ochrony środowiska podczas wykonywania zadań zawodowych. Uczą się udzielać pierwszej pomocy w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego,
postępować zgodnie z zasadami etyki, aktywizować osoby chorej i niesamodzielnej do zwiększania samodzielności samodzielności.