WOLONTARIAT

OBEJRZYJ GALERIĘ WOLONTARIATU


„Wolontariat to dobrowolna, bezpłatna, świadoma praca na rzecz innych lub całego społeczeństwa, wykraczająca poza związki rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie.”

W naszym mieście Zamościu działa Stowarzyszenie Zamojskie Centrum Wolontariatu, którego celem jest promowanie idei wolontarystycznej oraz organizowanie i koordynowanie działań wolontarystycznych. Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu Zamojskie Centrum Wolontariatu podejmuje odpowiednie działania i realizuje różne projekty.

Duże zainteresowanie tą forma działalności wykazuje głównie młodzież. Powstają kluby wolontariusza, które sprawdziły się prawie we wszystkich szkołach. Również Medyczne Studium Zawodowe podjęło działania mające na celu zebranie jak największej liczby uczniów w naszej szkole, którzy chcą być wolontariuszami i uczestniczyć w tych szlachetnych przedsięwzięciach. W tym celu 13.10.2011r. odbyło się spotkanie z panią Ewą Szczepańską i Krystyną Rybińską-Smyk z Zamojskiego Centrum Wolontariatu. Wynikiem spotkania jest zawiązanie Szkolnego Klub Wolontariatu, którego koordynatorką została Magdalena Szymańska.

Nasi uczniowie biorą udział głównie w wolontariacie akcyjnym, ale są też tacy, którzy podejmują wyzwanie poważniejsze i opiekują się osobami starszymi, niepełnosprawnymi, pracują w szpitalach, ośrodkach szkolno - wychowawczych
i przdszkolach z oddziałami integracyjnymi.

Wolontariat jest formą zdobycia doświadczenia zawodowego. Podczas pracy wolontarystycznej można poznać swoje słabe i mocne strony, nauczyć się współdziałania w grupie, dotrzymywania terminów, ponoszenia odpowiedzialności za podejmowane działania. Wpływa to niewątpliwie na lepsze samopoczucie oraz rozwój. Organizowane dla wolontariuszy szkolenia wzbogacają nie tylko wiedzę, ale i CV. Istnieje też szansa, że organizacja może zaproponować wolontariuszowi stałą pracę.

REGULAMIN WOLONTARIATU

Program Szkolnego Klubu Wolontariusza działającego przy Medycznym Studium Zawodowym im. Stanisławy Leszczyńskiej w Zamościu.

„Jeżeli choć jedną jasną i dobrą myśl wniosłeś do czyjegoś umysłu, jedną godziną szczęścia rozpromieniłeś jakieś smutne, szare życie spełniłeś zadanie anioła na ziemi.”
(J. Lubbock)
Podstawa prawna działalności klubu:
O pożytku publicznym
• Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie ( Dz. U. Nr 96 poz. 873 z 2003 roku )
• Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku Przepisy wprowadzające ustawę
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz. U. Nr 96 poz. 874 z 2003 roku )

Program zawiera:

I. Wprowadzenie.
II. Cele.
III. Zadania szkoły.
IV. Koordynatorzy, opiekunowie i „korzystający”.
V. Zadania i formy ich realizacji.
VI. Ewaluacja programu.
VII. Mierniki sukcesu.


I. Wprowadzenie.
Wyjaśnienie pojęcia „wolontariat”.
WOLONTARIAT to świadome, dobrowolne i nieodpłatne działanie na rzecz innych, wykraczające poza zawiązki przyjacielsko-kolażeńsko-rodzinne.
Praca woluntarystyczna polega na poświęceniu czasu i energii dla dobra społeczeństwa i społeczności lokalnej lub też osób prywatnych nie będących najbliższą rodziną. Działania te podejmowane są dobrowolnie i z wyboru bez oczekiwania wynagrodzenia finansowego.
Definicja wolontariusza wynikająca z zapisów Działu III ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie art. 2 ust. 3
Wolontariuszem jest osoba, która dobrowolnie i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na rzecz uprawnionych organizacji i instytucji na zasadach określonych w ustawie.

II. Cele.
1. Rozwiązywanie problemów lokalnej społeczności.
2. Zapoznanie z różnymi aspektami wolontariatu.
3. Uwrażliwienie na krzywdę, cierpienie drugiego człowieka.
4. Uświadomienie potrzeby integracji ludzi niepełnosprawnych, chorych, bezrobotnych itp. ze środowiskiem.
5. Kształtowanie postawy współodpowiedzialności za los drugiego człowieka, niesienie pomocy ludziom potrzebującym.
6. Kształtowania postawy otwartości na nowe pomysły i sposoby działania.
7. Przeciwdziałanie patologii społecznej.
8. nabycie umiejętności radzenia sobie w trudnych, stresowych sytuacjach.
9. Rozwijanie cech charakteru: punktualność, obowiązkowość, systematyczność, skrupulatność.
10. Rozwijanie umiejętności komunikacji interpersonalnej.
11. Zapoznanie z podstawowymi pojęciami z zakresu etyki, pedagogiki i psychologii. 12. Wykształcenie postawy zgodnej z zasadami kodeksu moralnego.

III. Zadania szkoły.
1. Stworzenie życzliwej atmosfery wokół zagadnienia.
2. Współpraca z nauczycielami wszystkich klas szkoły.
3. Stworzenie warunków umożliwiających realizację programu.
4. Podtrzymywanie współpracy ze Stowarzyszeniem Zamojskie Centrum Wolontariatu i instytucjami korzystającymi z pracy wolontariuszy.
5. Docenianie, nagradzanie uczniów zaangażowanych w pracę na rzecz społeczeństwa.

IV. Koordynatorzy. opiekunowie i „ korzystający”.
Pracę wolontariuszy będzie planować, organizować i monitorować: koordynator SKW p. Magdalena Szymańska przy współpracy opiekuna z SCZW.
„ Korzystającym” nazywana jest instytucja, na rzecz której wolontariusze wykonują świadczenia.

V. Zadania i formy ich realizacji.
1. Współpraca z Zamojskim Centrum Wolontariatu; uczestnictwo młodzieży, opiekunów w szkoleniach, prelekcjach, warsztatach itp. organizowanych przez ZCW. 2. Propagowanie idei wolontariatu w środowisku szkolnym i pozaszkolnym (poga- danki, ulotki, gablota szkolna, artykuły w gazetce szkolnej, konspekty lekcji wychowawczych).
3. Współpraca z Samorządem Szkolnym naszej szkoły, wychowawcami, nauczycielami, dyrekcją.
4. Stała rekrutacja wolontariuszy.
5. Diagnoza potrzeb w środowisku lokalnym ( spotkania opiekunek
z przedstawicielami instytucji, placówek oświatowych itp.).
6. Korzystanie z grup wsparcia dla wolontariuszy organizowanych przez ZCW oraz
z pomocy psychologa dyżurującego w ZCW.
7. Diagnoza cech osobowości wolontariusza w celu skierowania go do odpowiedniej pracy.
8. Zapoznanie wolontariuszy z zasadami działania SKW.
9. Opracowanie planu pracy SKW.
10. Podpisanie porozumień pomiędzy dyrekcją szkoły, a osobami zarządzającymi placówkami.
11. Prowadzenie dokumentacji SKW.
12. Wprowadzenie wolontariuszy w środowisko, w którym będą pracować, zapoznanie ze specyfiką powierzchownych zadań, zapoznanie z koordynatorami.
13. Organizowanie spotkań informacyjnych, szkoleniowych wszystkich członków SKW ( w miarę potrzeb).
14. Pomoc opiekunów w rozwiązywaniu problemów wolontariuszy.
15. Udział SKW w doraźnych akcjach charytatywnych.
16. Kontaktowanie się opiekunki SKW z nauczycielami innych szkół w celu udzielenia porad, materiałów.

VI. Ewaluacja.
1. Ocena pracy wolontariuszy w placówkach korzystających z pracy wolontariuszy.
2. Przeprowadzenia ankiety wśród pracowników instytucji współpracujących z SKW.
3. Przeprowadzenia ankiety wśród wolontariuszy na temat ich pracy.
4. Analiza kart pracy, ankiet, wyciąganie wniosków i modyfikacja planu pracy.

VII. Mierniki sukcesu.
1. Pozytywne wyniki ankiet.
2. Nowi członkowie klubu.
3. Nawiązywanie współpracy z nowymi instytucjami, placówkami itp.
4. Akceptacja tej formy działalności w środowisku lokalnym.
5. Podziękowania dla wolontariuszy i opiekunek.

Program będzie poddawany ciągłej ewaluacji w celu jego ulepszenia i dostosowania do potrzeb szkoły i środowiska lokalnego.

Koordynatorka:
Magdalena SzymańskaWOLONTARIAT


HAPPENING NA RYNKU WIELKIM

5 maja obchodzony jest Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych. Po raz kolejny Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu zorganizowało tego dnia akcję, tym razem pod hasłem „RÓŻNI” ale „RÓWNI”. Mieliśmy przyjemność tworzyć literki hasła (słowo „Różni” zmieniało się w słowo „Równi”). Mam nadzieję, że główny cel happeningu – pokazanie, że wszyscy jesteśmy równi mimo wielu różnic między nami, został osiągnięty. Organizatorom gratulujemy przeprowadzonej akcji i dziękujemy za zaproszenie!!!!

ZDJĘCIA

Więcej informacji na stronie organizatora wydarzenia Fundacji - Krok za Krokiem


ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI DLA BEZDOMNYCH

14 kwietnia obchodzony jest Dzień Ludzi Bezdomnych. Jak możemy przeczytać na stronach internetowych jest to nieformalne polskie święto, które ma zwrócić uwagę całego społeczeństwa na problemy ludzi bezdomnych. W ramach tego dnia organizowane są różnego rodzaju akcje zorientowane na niesienie im pomocy. Także nasza Szkoła włączyła się w ochody tego święta, organizując zbiórkę żywności dla podopiecznych Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn im. Św. Brata Alberta w Zamościu. Dzięki ofiarności całej społeczności szkolnej udało się zebrać kilkadziesiąt kilogramów żywności, którą 16 kwietnia przekazaliśmy na ręce kierownika schroniska. Dziękuję wszystkim osobom, które włączyły się do akcji!!!!!!

ZDJĘCIA


KOBIETY – KOBIETOM

6 marca uczennice z wydziału II Technik Usług Kosmetycznych w ramach Dnia Kobiet obdarowały zabiegami kosmetycznymi panie ze świetlicy dziennego wsparcia. Seniorki na początku z rezerwą podchodziły do tych propozycji, ale na szczęście szybko się przemogły i już po chwili radość i zadowolenie można było zobaczyć zarówno po jednej i po drugiej stronie. Mam nadzieję, ze uda nam się to powtórzyć.

ZDJĘCIA


22 FINAŁ WOŚP

12 stycznia w Młodzieżowym Domu Kultury odbył się 22 finał WOŚP. Jak zwykle nasza szkoła wzięła w nim udział, uatrakcyjniając imprezę. Uczniowie z wydziału Ratownik Medyczny zadbali o przeszkolenie wszystkich zgromadzonych z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Uczennice z wydziału Technik Usług Kosmetycznych wykonywały zabiegi pielęgnacyjne paznokci oraz makijaż dziecięcy. Natomiast uczniowie z wydziały Terapeuta Zajęciowy przygotowali serduszka z filcu oraz kwiaty z bibuły, natomiast na miejscu były wykonywane kwiaty i zwierzęta z balonów. Wszystkie licytowane przedmioty cieszyły się ogromnym zainteresowaniem.

ZDJĘCIA


SZCZĘŚLIWA 13-tka

13 grudnia odbył się kolejny kiermasz połączony z kawiarenką. Smakołyki przygotowały uczennice z wydziały I Technik Farmaceutyczny oraz II Technik Usług Kosmetycznych. Pieniądze zebrane tego dnia - 281zł zostaną przeznaczone na cel charytatywny.


POMOC BRACIOM MŁODSZYM

W listopadzie uczennice z wydziału II Technik Farmaceutyczny zorganizowały mini kawiarenki, z których dochód pozwolił na zakup karmy dla psów (40kg). 29 listopada 2013r. wraz z uczennicami z wydziału I Technik Farmaceutyczny zawiozłam karmę do zamojskiego schroniska.


GALA WOLONTARIATU

5 grudnia w siedzibie Zamojskiego Centrum Wolontariatu odbyła się gala wolontariatu, na której zostały wręczone wyróżnienia i podziękowania najbardziej zaangażowanym wolontariuszom. Z naszej szkoły byli to: Anna Bednarska, Anna Hrycyk, Mateusz Joniec, Monika Kobylańska, Aleksandra Koźmińska i Mateusz Wójtowicz. Podziękowanie otrzymałam także ja - koordynatorka Szkolnego Klubu Wolontariusza. Ponadto zadaniem każdego SKW było przedstawienie działalności za rok ubiegły. Oczywiście nasi uczniowie stanęli na wysokości zadania przygotowując prezentacje multimedialna zawierającą dorobek klubu.

Zobacz zdjęcia... Tutaj:)…


PIJAFFKA

25-26 listopada 2013r. w ramach obchodów Dni Honorowego Krwiodawstwa po raz kolejny odbyła się akcja „Pijaffka”. Na oddanie krwi zdecydowali się uczniowie z wydziałów: I TF, I TUK, I TZ, II RM, II TUK. Niestety nie wszystkim stan zdrowia pozwolił na ten szlachetny gest. Jednakże nasi uczniowie w sumie oddali prawie 6 litrów krwi!!!!!!!!!!!!!!!!
AUKCJA DLA KAZIKA

30 października 2013r. odbył się kiermasz połączony z aukcją i kawiarenką. Przedmioty, które można było wylicytować tego dnia przynieśli pracownicy i uczniowie naszej szkoły. Dodatkowo podczas kiermaszu można było kupić smakołyki przygotowanymi przez uczennice z wydziału I Technik Farmaceutyczny. Pieniądze zebrane tego dnia - 600zł, zostały przekazane na rehabilitację Michała Hubali, któremu życzymy cierpliwości, wytrwałości i zdrowia.


WITAMY NOWYCH WOLONTARIUSZY!

Dzięki przeprowadzeniu pogadanek na temat działalności Szkolnego Klubu Wolontariatu, udało się zachęcić do tego typu działalności nowych uczniów. Nowi wolontariusze zaangażowali się zarówno w wolontariat akcyjny jak i stacjonarny. Na wolontariat stacjonarny zdecydowali się uczniowie z I Technika Masażysty i I Terapeuty Zajęciowego, wybierając pracę na oddziale paliatywnym i pomoc samotnej młodej kobiecie w domu prywatnym.


JESTEŚMY W TELEWIZJI Z AKCJĄ PIJAFFKA

21.01.2013r w naszej szkole, w ramach akcji WOLONTARIATU, odbyła się akcja „Pijaffka” , która miała na celu zebranie osób chętnych do oddania krwi w centrum krwiodawstwa w Zamościu. W akcji wzięli udział: 1 rok Technika Farmaceutycznego, 1 rok Technika Masażu, 1 i 2 rok Ratownika Medycznego, 2 rok Technika Usług Kosmetycznych. Od godziny 8:00 nasi uczniowie przechodzili przez badania lekarskie po czym dzielnie oddaliśmy krew.

ZDJĘCIA Z AKCJI